Menu

Giá trị cốt lõi

- Sáng tạo. Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam xây dựng môi trường làm việc, nghiên cứu thân thiện để mọi cán bộ, chuyên gia được tự do sáng tạo, phát triển tư duy, phát triển bản thân, có điều kiện cống hiến hết mình cho xã hội vì sự phát triển thịnh vượng và phồn vinh.

- Đoàn kết. Tập thể cán bộ, chuyên gia của Vinaintech là một khối thống nhất, gắn bó chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hợp tác vì sự phát triển của Công ty, của Đất nước.

- Trách nhiệm. Các thành viên của Vinaintech luôn suy nghĩ và hành động có trách nhiệm với Công ty, đối tác và xã hội; gắn liền lợi ích của mỗi người với sự phát triển chung của Công ty, đối tác và Đất nước.

- Hiệu quả. Vinaintech luôn hướng tới nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất trong mọi hoạt động để mang lại lợi ích cao nhất cho các thành viên của Công ty, cho đối tác và xã hội.

Đối tác chiến lược

/Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg
0912181539