Menu

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh

Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam (Vinaintech) là một công ty đa ngành trong lĩnh khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và người tiêu dùng phục vụ nhu cầu phát triển đất nước. Với vị thế là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Vinaintech tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý thuộc các lĩnh vực khác nhau thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với chất lượng cao, chuyên nghiệp đáp ứng sự phát triển nhanh chóng về khoa học, công nghệ của Việt Nam và Thế giới.

Tầm nhìn

Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ dân dụng theo tiêu chuẩn Châu Âu và Thế giới.

Đối tác chiến lược

/Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg
0912181539